Liderul de proiect, Agenția de Management al Destinației Bihor, împreună cu partenerii săi Parohia ortodoxă din Körösszegapáti (Körösszegapáti Román Ortodox Parókia), Episcopia Romano-Catolică de Oradea, Parohia Reformată Episcopia-Bihor, Parohia ortodoxă Ioșia-Nord și Mănăstirea Izbuc implementează proiectul “CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI REȚELE TRANSFONTALIERE POLICENTRICE DE FORMARE ȘI SUPORT ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ȘI MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN JUDEȚELE BIHOR ȘI HAJDU”), cod eMS 398. Acronym ForTour BHHB. Proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, AXA PRIORITARĂ 3, Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b. Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă, cu suma de 2.718.106 Euro.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

TITLUL PROIECTULUI:

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI REȚELE TRANSFONTALIERE POLICENTRICE DE FORMARE ȘI SUPORT ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ȘI MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN JUDEȚELE BIHOR ȘI HAJDU BIHAR;

CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR

PROGRAMUL DE FINANȚARE:

Programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA, AXA PRIORITARĂ 3, Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b

COD PROIECT: eMS project Code 398

ACRONIM : ForTour BHHB

PARTENERI:

1. AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR (partener lider de proiect)

2. PAROHIA ORTODOXĂ DIN KOROSSZEGAPATI (partener transfrontalier)

3. EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ DE ORADEA (partener local)

4. PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA BIHOR (partener local)

5. PAROHIA ORTODOXĂ IOȘIA-NORD (partener local)

6. MĂNĂSTIREA IZBUC (partener local)

Scurt istoric

Proiectul a fost:

– depus în ianuarie 2018

– a început precontractarea în decembrie 2018

– contractul a fost semnat de către părți în aprilie 2019 (Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, în calitate de Partener Lider de proiect)

– contractele de cofinanțare națională pentru fiecare dintre parteneri au fost semnate în luna mai 2019

SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul își propune ca utilizându-se factorul endogen din euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar, în acest caz prezent ca resurse naturale, culturale și umane, să ducă la creșterea eficientă a ocupării forței de muncă din domeniul turismului, ospitalității și meșteșugurilor tradiționale, prin formarea acesteia și specializarea sa.

OBIECTIVE ȘI INDICATORI:

– creearea unei rețele policentrice de centre de formare și suport (6 centre de formare)

– colaborarea transfrontalieră între părţile interesate de pe piaţa forţei de muncă din industria turistică și sinergetică acesteia

– realizarea unei strategii transfrontaliere integrate de management a resurselor umane pentru o mai bună ocupare cu personal format și specializat în vederea creșterii atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdu-Bihar

– crearea de produse/servicii locale şi a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul endogen – formarea/specializarea a 1020 de persoane pentru domeniul turistic, cultural-turistic și al ospitalității

– realizarea a 2 workshop-uri cu toți cei interesați de domeniul ocupării în industria turistică și a ospitalității, care să le aducă la cunoștință și să pună în discuție tendințele actuale și eficiența utilizării noilor tehnologii în acest domeniu

– promovarea ocupării forței de muncă din domeniul turistic, turistico-cultural și al ospitalității, precum și promovarea produselor locale ca produse de turism prin organizarea a 22 de evenimente (târguri, festivaluri, ateliere de lucru), împreună cu partenerii

– crearea unei baze comune online cu necesarul și disponibilul de resurse umane din domeniul turismului și ospitalității – portal web

Crearea a 6 centre de formare, specializare și suport în domeniul industriei turistice și domeniile sinergetice(ospitalitate, cultură, arii protejate), 4 în mediul urban, 2 în mediul rural(1 în România, 1 în Ungaria).

Ele vor fi:

Centrul de Formare a Resurselor Umane în Domeniul Turismului al AMD Bihor (investiții în rețea date și voce, dotări mobilier, dotări IT, dotări activități turism)

Centru transfrontalier permanent de formare și suport pentru mici meseriași și turism “Renașterea” Körösszegapáti (construcție nouă, dotări, utilaje), cca 1305 mp

Centrul indoor și outdoor de formare profesională “Episcopia Bihor” (reabilitarea și restaurarea unei clădiri – săli de curs, ateliere de practică, a unei pivnițe – sală practică pentru somelieri, a turnului monument istoric, amenajări peisagistice, dotări date și voce, dotări mobilier), cca 390 mp spații interioare și 3.400 mp spații exterioare/verzi

Centrul de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor” Oradea (refuncționalizarea a 3 încăperi de la balconul Basilicii Minor ca săli de curs pentru teorie muzicală și ateliere de practică pentru restaurare/conservare, dotarea acestora, restaurarea orgii bisericești)

Centrul suport de formare și specializare pentru patrimoniu și turism “Ars Ecumenica” – Ioșia, Oradea (funcționalizarea unei suprafețe de cca 550 mp, dotări date și voce, dotări mobilier, dotări ateliere practică, amenajări exterioare)

Centrul permanent de formare profesională pentru meșteșuguri tradiționale și turism rural “Izbuc-Călugări” (construcție nouă, dotări date și voce, dotări mobilier, dotări ateliere meșteșugărești), cca 930 mp

DURATA PROIECTULUI: 1MARTIE 2019 – 31 AUGUST 2021 (30 LUNI)

Valoarea totală a proiectului (toți partenerii):

2.718.106 Euro

Se vor forma/specializa cele 1020 de persoane , astfel:

– 20 de persoane formator

– 170 de persoane ghid turistic intern (local)

– 30 de persoane ghid turistic național (turoperator)

– 10 persoane director/manager hotel

– 65 persoane administrator pensiune

– 100 de persoane tehnicieni hotelărie (recepționar, cameriste)

– 60 de persoane bucătar

– 60 de persoane barman-ospătar

– 50 de persoane cofetar-patiser

– 40 de persoane somelier

– 30 de persoane competențe antreprenoriale

– 20 persoane paznici de vânătoare

– 15 persoane rangeri

– 20 persoane peisagist-florist

– 60 de persoane fotografi profesioniști

– 30 de persoane salvamari

– 50 de persoane împletitori manuali

– 10 persoane modelator ceramic/olar

– 10 persoane țesător manual

– 20 persoane lemnar/tâmplar manual

– 30 de persoane corist

– 10 persoane organist

– 10 persoane conservator opera de artă și monumente istorice

– 20 persoane restaurator bunuri cultural

– 20 persoane curator

– 20 persoane custode sală/supraveghetor

– 10 persoane muzeograf

– 30 de persoane referent așezăminte culturale

Partenerii vor derula următoarele evenimente:

Agenția de Management al Destinației Bihor

– Gala de excelență a turismului bihorean – 2 ediții

– „Vinul și Pâinea” – Târg de ocupare a forței de muncă din domeniul gastronomic transfrontalier și de promovare a produselor gastronomice locale – 2 ediții

– 6 ediții ale turului cicloturistic pentru promovarea obiectivelor și produselor locale turistice și introducerea lor în circuite, practică de teren în vederea formării ghizilor locali și naționali

– Workshop „Turismul transfrontalier la început de mileniu III – Actualitate, tendințe, perspective”

– Workshop “Noile tehnologii si aplicabilitatea lor în marketingul turistic”

Parohia ortodoxă din Körösszegapáti

– Târg rural de locuri de muncă

– Târg transfrontalier de promovare a produselor locale gastronomice

Episcopia Romano-Catolică de Oradea

– Varadinum Nostra – Festival de muzică clasică/bisericească ca produs de turism cultural – 2 ediții

Parohia Reformată Episcopia-Bihor

– Târg de promovare a produselor locale meșteșugărești în aria transfrontalieră a județelor Bihor – Hajdu-Bihar

– Târg de promovare și de locuri de locuri de muncă în domeniul peisagistic (utilaje și tehnici de amenajare/întreținere a spațiilor verzi)

– Târg de vinuri și produse de vinificație

Mănăstirea Izbuc

– Eco Skills – Târg de promovare a produselor locale meșteșugărești

– Eco Food – Târg de promovare a tehnicilor și produselor locale gastronomice eco și bio

Activități din cadrul proiectului derulate până azi:

– Deschiderea conturilor bancare și de trezorerie

– Elaborarea remiterea documentațiilor privind solicitarea avansului pentru toți partenerii

– Elaborarea și remiterea de notificări privind modificări administrative și bugetare în cadrul proiectului

– Elaborarea planurilor de achiziții

– Rapoarte săptămânale

– Vizită de monitorizare a ofițerilor de implementare proiect

– Elaborarea documentațiilor de atribuire și derularea procedurii competitive pentru următoarele: pachet publicitate/comunicare proiect, management extern pentru partenerul transfrontalier, atribuire dotări date și voce pentru AMD Bihor, formare formator, formare fotograf, formare director/manager

hotel, formare administrator pensiune turistică, formare ghid turistic local(intern), formare barman-ospătar, investiții servicii de proiectare(proiect tehnic, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire) + execuție lucrări.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019